Alapszabály

Az Uszód Községi Sportegyesület

ALAPSZABÁLYA

Az alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2003. október 28-án megtartott közgyűlésén fogadta el, és módosította az Egyesület Közgyűlése 2010. október 25-én megtartott ülésén az 5/2010. határozatával(módosítás szövege dőlt betűvel).

Az Uszód Községi Sportegyesület Alapszabálya

Az Uszódi Egyetértés Sport Egyesület 2003. október 28-ánmegtartott közgyűlése a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. 61.-64.§.- ai és az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. jogszabályai előírásai alapján az egyesületnek az 1993. június 13-án megtartott közgyűlésen elfogadott és a Bács-Kiskun Megyei Cégbíróságnál Pk. 60523/1989. számon nyilvántartott alapszabályt hatályon kívül helyezte az Egyesület új alapszabályát a következőkben állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.

Az Egyesület neve: Uszód Községi Sport Egyesület

Székhelye: 6332 Uszód, Árpád u. 9.

Színe: Fekete – Fehér

Működése kiterjed Uszód Község közigazgatási területére.

Kiadásait tagdíjból, az elsődleges támogató Uszód Községi Önkormányzat, valamint természetes- és jogi személyek támogatásaiból, adományaiból, továbbá az általa szervezett rendezvények bevételeiből fedezi.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.

2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.

2.2. Az Egyesület célja: Az Egyesület, mint nevében is jelzi elsősorban Uszód község sport – , és társadalmi életében való aktív részvétel útján a felnőtt labdarúgás szervezeti kereteinek biztosítása hivatalosan igazolt játékosokból álló szervezésével és fenntartásával, megyei bajnokságokban való részvétellel.

Az Egyesület célja továbbá a gyermek és ifjúsági korosztályos labdarúgó utánpótlás nevelésében, felkészítésében való aktív közreműködés e tevékenység szervezeti kereteinek fenntartásával.

Ugyancsak célként tűzi ki az egyesület a községi tömegsport rendezvények szervezését és lebonyolításában való közreműködést.

Mindezek mellett az Egyesület anyagi lehetőségei függvényében az eredeti célkitűzések mellett tevékenységét más, sporttal kapcsolatos célok elérése érdekében bővítheti.

Az egyesület fő célkitűzéseit a községi önkormányzat képviselő-testületével, a nevelése – oktatási intézményekkel és a település lakosságával, továbbá minden külső támogatóval együttműködve óhajtja megvalósítani.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.

3.1. Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre, valamint a tagdíj megfizetésére.

3.2. A tagsági viszony a nyilvántartásba vétellel keletkezik. A tagként belépni szándékozó személy a 3.1. pontban foglaltakról írásban köteles nyilatkozni, a nyilatkozatot az Egyesület Elnökének kell benyújtani.

3.3. Az Egyesület a tagdíjról a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartást vezet, tagjait tagsági könyvvel látja el.

3.4. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével, vagy kizárásával.

3.5. A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökével.

3.6. A közgyűlés minősített szótöbbséggel meghozott határozattal az Elnökség javaslata alapján kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki alapszabályt rendelkezései ellen súlyozta.

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.

4.1. Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja.

4.2. Tisztségviselőül bármelyik magyar állampolgár tag megválasztható, feltéve, hogy a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

4.3. A tagok jogai és kötelezettségei azonosak.

4.4. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, tovább köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása, valamint a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. Az Egyesület tagjai részt vehetnek az Egyesület rendezvényein.

4.5. Az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.

TAGDÍJ

5.

5.1. Az éves tagdíj összege: 1.000,- azaz egyezer forint.

5.2. A 2003. évi tagdíj az egyesület tagjai 2003. december 31-ig, ezt követően minden év április 30-ig köteles befizetni az egyesület pénztárába.

5.3.Amennyiben a tag a befizetett kötelezettségének az 5.2.pontban rögzített határidő leteltét követően az elnök írásbeli felhívása ellenére a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget , úgy a tagsági viszonyát a Közgyűlés az Elnökség indoklással ellátott írásbeli javaslata alapján minősített többséggel meghozott határozattal megszüntetheti.

AZ EGYESÜLET PÁRTOLÓ TAGJAI

6.

6.1. Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy , aki adományaival segíti az Egyesület munkáját , de abban tagként nem kíván részt venni. A pártoló tagok részére az Egyesület tanácskozási jogot biztosít a Közgyűlés ülésein.

6.2. Az Egyesület a pártoló tagokról külön nyilvántartást vezet a 3.3.pont szerint, pártoló tagjait igazolvánnyal látja el.

AZ EGYESÜLET SZERVEI

A KÖZGYŰLÉS

7.

7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a  Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége , amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet .

7.2. A közgyűlést az Egyesület elnöke hívja össze . A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy , hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább nyolc nap időköznek kell lennie.

7.3. Évente legalább egy alaklommal rendes közgyűlést kell tartani.

7.4. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt – az ok és a cél megjelölésével – igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike szintén ok és cél megjelölésével szükségesnek tartja. A rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó indítványt írásban az Egyesület Elnökének kell benyújtani és azt valamennyi kezdeményezőnek saját kezűleg alá kell írni. Az Elnök, amennyiben az indítványban az ok és a cél megjelölésre került, köteles intézkedni a közgyűlés összehívására a 7.2. pontban foglaltak szerint. Ha az indítványból rendkívüli közgyűlés összehívásának oka és célja, vagy azt nem megfelelő számú tag

indítványozta, az Elnök az indítványt elutasítja és ennek tényéről a tagságot írásban tájékoztatja.

7.5. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.

7.6. A megismételt közgyűlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell összehívni. A megismételt időpontját az eredeti közgyűlés meghívójában meg kell jelölni a 7.5. pontban foglalt, a határozatképtelenségre vonatkozó tájékoztatással együtt.

7.7. A Közgyűlés – jogszabály vagy alapszabály eltérő rendelkezése hiányában – határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.

7.8. A közgyűlés a tisztségviselőket és az elnökség tagjait nyílt szavazással választja meg.

7.9. Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, az ügyintéző és  képviseleti szerv tagjainak megválasztása, az alapszabály megállapítása és módosítása, az egyesület éves költségvetésének megállapítása, módosítása, éves pénzügyi beszámolójának elfogadása, az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása, továbbá az éves tagdíj mértékének megállapítása, továbbá döntés mindazokban az ügyekben, melyeket az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

7.10. Az alapszabály megállapításához, módosításához, a képviseleti szerv tagjai és a tisztségviselők megválasztásához, visszahívásához, tag kizárólagos és az Egyesület felosztásának (egyesület megszűnés) kimondásához a jelenlévő tagok kétharmadának szavazat (minősített szótöbbséggel) szükséges.

AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

8.

8.1. Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott, 5 főből álló Elnökség látja el.

8.2. A közgyűlés tagjai sorából Elnököt, elnökhelyettest, titkárt és két tagot választ.

8.3. A közgyűlés m ind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja.

8.4. A közgyűlés

Holló Mátyás, Uszód, József Attila u. 4. sz.. alatti lakost az Egyesület elnökének,

Sívó Gábor , Uszód, Zrínyi u. 5. sz. alatti lakost az Egyesület elnökhelyettesének,

Zsemberi Márta, Uszód, Deák F. u. 23. sz. alatti lakost az Egyesület titkárának,

Bedi Gyula, Uszód, Szabolcs u. 11. sz. alatti lakost az Elnökség tagjának,

Lukács József, Uszód, Béke u. 5. sz. alatti lakost az Elnökség tagjának

megválasztotta.

8.5. Az Elnökség tagjainak és tisztségviselőknek a megbízatása megszűnik

– A megbízás időtartamának lejártával,

– lemondásával,

– tagsági viszony megszűnésével,

– a Közgyűlés által történő visszahívással,

– elhalálozással,

– törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével

8.6. Amennyiben az Elnökség bármely tagjának vagy tisztségviselőjének megbízatása megszűnik, az Elnök (- személyét érintő ügyben az elnökhelyettes) köteles a Közgyűlést a megszűnésről való tudomásszerzést követő 30 napon belüli időpontra összehívni.

8.7. Az Elnökség főbb feladatai:

– szervezi és irányítja a cél szerinti sportegyesületi tevékenységet,

– gondoskodik a tagnyilvántartások naprakész vezetéséről,

– döntésre előkészíti az alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot,

– döntésre előkészíti az egyesület éves költségvetését, pénzügyi beszámolóját,

– döntésre előkészíti a sportfejlesztési tervet,

– gondoskodik a költségvetés szabályszerű végrehajtásáról, az egyesület könyvei jogszabály     szerinti vezetéséről, a pénzügyi és statisztikai hatósági jelentések, bevallások határidőben történő elkészítéséről és továbbításáról,

– folyamatosan kapcsolatot tart a sport szakmai felettes szervezetekkel, szövetkezetekkel,  gondoskodik a feléjük történő jelentések elkészítéséről és határidőben történő megküldéséről,

– gondoskodik a játékállomány folyamatos feltöltéséről, az igazolások, átigazolások, cserék határidőben történő elkészítéséről,

– szervezi és bonyolítja az egyesület rendezvényeit,

– külső támogatókkal keres az egyesület működőképessége fenntartásához, továbbá,

– gondoskodik a közgyűlés és az elnökség ülései jegyzőkönyveinek elkészítéséről, az adminisztratív teendők ellátásáról,

– ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek az egyesület cél szerinti működése megvalósításához elengedhetetlenül szükségesek.

8.8. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. E tevékenysége körében az Elnökség dönt külön

– két közgyűlés közötti időszakban a költségvetés módosításáról

– a számlavezető pénzintézetről,

– a pénzügyi – gazdasági feladatokat ellátó személy (ek) megbízásáról

-az egyesületi munkát segítő külső személyek (edző-,gondnok, ellenőr,egyéb szakértők stb.)megbízásától , díjazásának megállapításáról

-játékosok igazolásáról, átigazolásáról ,cseréjéről , vásárlásáról és eladásáról

-az egyesület ingatlan- és eszköz, felszerelés vagyona fenntartását , bővítését fejlesztését érintő kérdésekben

-az egyesület céljai megvalósítását elősegítő pályázatok kidolgozásáról és benyújtásáról

-a külső támogatókkal megkötésre kerülő szerződésekről , megállapodásokról

-az egyesületi tag kizárására vonatkozó közgyűlési határozati javaslat benyújtásáról

8.9. Az elnökség döntéseiről , intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnök köteles beszámolni.

8.10. Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek ( szerződések ) és illető jogok vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – dönteni .

8.11. Az Elnökség  ülése határozatképes ,ha azon a tagok több , mint fele ( 3 ) fő jelen van.

8.12. Az Elnökség szükség szerint – de legalább évente  kétszer – tart ülés , melyet az Elnök hív össze az ülés tervezett időpontját legalább 8 nappal megelőzően kiküldött meghívóval.

A meghívó tartalmazza az ülés időpontját , helyét és a tárgyalásra javasolt napirendeket. Az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt az ülésre az Elnök hívhat meg .

8.13. Az Elnökség ügyrendjét , továbbá a tisztségviselők és az elnökségi tagok közötti munkamegosztás rendjét az alapszabály 8.7 és 8.8 pontjaiban foglaltakra is tekintettel maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel , nyílt szavazással hozza , kivéve azokat az eseteket , ahol jogszabály minősített többséget ír elő.

AZ EGYESÜLET ELNÖKE

9.

9.1. Az Egyesület Elnöke

–          képviseli az Egyesületet,

–          összehívja és vezeti az Egyesület közgyűlését és az Elnökség ülését,

–          kötelezettséget vállal az Egyesület nevében az  Alapszabály 16.2. pontjában meghatározott tisztségviselőkkel.

–          megbízólevelet ad ki pénzügyek intézéséhez,

–          rendszeresen ellenőrzi a pénz – és vagyonkezelés szabályai betartását, utalványozási jogkört gyakorol

–          figyelemmel kíséri a bevételek és kiadások alakulását, szabályszerűségét, gondoskodik a céljellegű támogatások, adományok cél szerinti felhasználásáról,

–          szervezi a Közgyűlés határozatainak végrehajtását,

–          gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az Egyesület alkalmazottai tekintetében, erre más tisztségviselőt felhatalmazhat,

–          dönt a közgyűlés illetve az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben.

AZ EGYESÜLET ELNÖKHELYETTESE

10.

Az Egyesület elnökhelyettese

–          az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt, az elnök 90 napot meghaladó akadályoztatása esetén köteles összehívni a Közgyűlést, amely dönt a további helyettesítésről, vagy új elnök választásáról,

–          ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az Elnökség 8.13. pont szerint jóváhagyott ügyrendje számára előír.

AZ EGYESÜLET TITKÁRA

11.

Az Egyesület titkára

–          ellátja azokat a feladatokat, amelyeket az elnökség 8.13. pont szerint jóváhagyott ügyrendje számára előír,

–          amennyiben az a különleges helyzet áll elő, hogy mind az elnök, mind az elnökhelyettes egyidejűleg tartósan távol van vagy tevékenységében tartósan akadályozott, a titkár jogosult és köteles a rendkívüli közgyűlés összehívására és vezetésére.

AZ ELNÖKSÉG TAGJAI

12.

Az Egyesület Elnöksége tagjai

–          rendszeresen részt vesznek az elnökség munkájában , az Egyesület feladatai meghatározásában és megvalósításában, ellátják azokat a feladatokat, amelyeket az Elnökség 8.13. pont szerint hóvá hagyott ügyrendje számukra előírnak,

–          jogosultak és kötelesek az Egyesület működési körülményeit figyelemmel kísérni, észrevételeikről az Elnököt tájékoztatni.

A JEGYZŐKÖNYV

13.

13.1. A Közgyűlés és az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.

13.2. A Közgyűlési jegyzőkönyv tartalmazza az ülések helyét, időpontját, a tárgyalt napirendi pontokat, a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, a tanácskozás lényegét, a meghozott határozatokat, a szavazati arányokat számszerűen. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a meghívót, a jelenléti ívet, valamint az írásos előterjesztéseket.

13.3. A tisztségviselők illetve tagok kérésére a jegyzőkönyvben kérdéseiket, hozzászólásaikat, véleményüket szó szerint kell rögzíteni.

13.4. A Közgyűlés jegyzőkönyvét jegyzőkönyvet a levelező elnök és az Egyesület kijelölt két tagja hitelesítőként írja alá.

13.5. A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles az ülésen kihirdetni, az ülést követő 8 napon belül pedig bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti.

13.6. Az Elnökség üléseiről készült jegyzőkönyvre a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy ezen jegyzőkönyvbe a tisztségviselők vagy más meghívottak ilyen arányú kérése hiányában csak a hozott határozatokat kell rögzíteni a szavazati arányokkal együtt.

13.7. Az Elnök a titkár útján köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által  hozott döntések külön – külön nyilvántartását naprakészen vezetni.

13.8. A Közgyűlés és az Elnökség határozatairól az Elnök a határozati kivonat írásban történő megküldésével tájékoztatja azokat a tisztségviselőket és tagokat, akikre nézve a határozat kötelezettséget ír elő vagy jogot biztosít. A megküldés tényét az érintett aláírásával átvételi elismervényen igazolja.

AZ EGYESÜLET  KÉPVISELETE

14.

14.1. Az Egyesület képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult.

14.2. Az Egyesületre nézve kötelezettségeket létesítő jogviszonyt két személy – az elnök és az elnökhelyettes vagy az elnök és titkár közösen lehetnek. A képviselők ugyanilyen módon rendelkeznek az Egyesület számlája, pénztára felett is.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

15.

15.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés         ( támogatás, adomány ) , továbbá a természetbeni támogatások ( ingatlanok, eszközök, felszerelések stb. ) és vagyoni értékű jogok  az Egyesület vagyonát képezik. Az Egyesület pénzeszközeit  pénzintézetnél vezetett elkülönített számlán tartja.

15.2. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagokat az egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.

15.3. Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekből gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.

15.4. Az Egyesület pénzbeli vagyonát, így a  tagsági díjakat is az Egyesület elsősorban – fenntartási, – ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadék és adók megfizetésére használja fel.

15.5. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.

15.6. Az  Egyesület megszűnése estén  vagyonát a legfőbb támogató Uszód községi Önkormányzatnak kell átadni, aki köteles gondoskodni arról, hogy e vagyont a község lakossága tömegsport igényei kielégítésére fordítsák.

15.7. Ha az Egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyeleti szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.

15.8. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, illetőleg vagyonkimutatást kell készíteni.

15.9. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében az Elnökség útján támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

16.

Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

17.

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. és a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. tv. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.

18.

Ezen Alapszabály a BKKM -i Cégbíróság cégbírósági bejegyzése jogerőre emelkedése napján lép hatályba.

Ezt az Alapszabályt az Egyesület 2003. október 28. napján megtartott közgyűlésen fogadta el.

Ezt a módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Uszód Községi Sport Egyesület közgyűlése  2010. október 25-ién magtartott ülésén  az 5/2010. határozatával módosította és egységes szerkezetben elfogadta és hatályba léptette.

 

Uszód, 2010. október 25.

Információk

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány
Számla száma: OTP 11732040-20032568
Adószám: 18350269-1-03

Uszód Községi Sportegyesület
Számlaszáma: Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet: 51200033-10000221
Adószáma: 19971184-1-03

Kalocsa és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége
Számlaszáma: Budapest Bank 10101164-04503600-01003004
Adószáma: 18274367-1-03

Gubbantós Népművészeti és Kulturális Egyesület
Számlaszáma: OTP 11732040-20047074
Adószáma: 18280654-1-03

Uszódi Polgárőrség Egyesület
Számlaszáma: Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet: 51200033-10000025
Adószáma: 19045834-1-03