Alapszabály

Az Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Alapító Okirata

Uszód Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 63/1993. sz. határozatával és az azt módosító 5/1994., 54/1996., és 31/1999. 80/2003. és a 91/2010. kt. határozataival a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-F. paragrafusai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLV. tv. alapján határozatlan időre

Közhasznú Alapítvány

Létrehozását határozta el a következők szerint:

I. Általános rendelkezések

1. ) Alapító: Uszód Község Önkormányzata ( 6332. Uszód, Árpád u. 9. )

2.)  Az Alapítvány neve: Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Közhasznú Alapítvány

3.)  Az Alapítvány székhelye: 6332. Uszód, Árpád u. 9.

4.) Az Alapítvány céljai:

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretében a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c.) pontjában felsoroltak közül az alábbi célok szerinti tevékenységet folytatja:

–          kulturális tevékenység,

–          sport tevékenység,

–          kulturális örökség megóvása.

Ennek keretében célja Uszód község népművészeti, népi és kulturális hagyománya fejlesztése, a tömegsport, óvodai és iskolai sport segítése, különösképpen:

a.)   a helyi „ Benedek Péter Emlékház ʼʼ anyagainak bővítése, részben tájházzá alakítása, a helyi születésű festő műveinek lehetőségek szerinti megvásárlása, az állandó kiállítás anyagának bővítése, megőrzése,

b.)   a hagyományőrző népi együttesek működési feltételeinek javítása, fejlesztése,

c.)   külföldi és vidéki települések népművészeti együtteseivel a kapcsolattartás anyagi finanszírozása,

d.)   helyi önszerveződések alapján létrejövő kulturális, sport és más közhasznú egyesületek, klubok anyagi támogatása.

5.) Induló vagyon

a.) Önkormányzat 1994. évi költségvetéséből : 100.000,-Ft, azaz Egyszázezer forint.

b.) Paksi Atomerőmű Rt-től átutalt támogatás : 150.000,-Ft, azaz Egyszázötvenezer forint.

Összesen:                                                      250.000,-Ft

6.)   Az Alapítvány a kitűzött célok és feladatok végrehajtása érdekében az alábbi tevékenységekkel éri el célját:

a.) részt vállal a komplex finanszírozási program kidolgozásában,

b.) részt vesz a végrehajtást végző struktúra kialakításában, a működtetéshez segítséget nyújt,

c.) részt vállal a községi önkormányzat költségvetési tervének előzetes véleményezésében a vonatkozó támogatási összegeket illetően.

Az Alapítványhoz beérkező pénzeszközöket csak Uszódon, tehát a helyi egyesületek, intézmények, szerveződések részére lehet osztani a kuratórium döntése alapján.

7.) Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, hanem azt a 4. pontban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

8.)  Az Alapítvány éves költségvetési fedezete ismeretében minden év szeptember 30-ig meg kell hirdetni a pályázati lehetőségeket, valamint tájékoztatni kell a lakosságot és az érdekelteket az Alapítvány szolgáltatásai (támogatásai) igénybevételének módjáról. Az ezeket tartalmazó írásbeli tájékoztatót ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

9.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást sem kaphat. Országgyűlési képviselőt nem állít és nem támogat.

Felnőttek egyéb szervezetei (pl. gazdakör, ipartestület, stb.) anyagi támogatásban nem részesülhetnek, hasonlóan a gazdálkodó szervezetekhez, vagy vállalkozókhoz.

10.) Az Alapítvány nyitott, a számára bármely jogi vagy természetes személy befizetheti hozzájárulását, mégpedig célmeghatározással is. Az alapítvány pénzeszközökön kívül bármilyen más vagyon és adomány befogadására alkalmas.

II. Az Alapítvány szervezete

11.) Az Alapítvány vagyonának kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a Kuratórium. A Kuratórium öt tagból áll, akiket az Önkormányzat képviselő testülete, mint Alapító jelöl ki, határozatlan időtartamra. A Kuratóriumban többségben kell legyenek az Önkormányzattal, mint Alapítóval érdekeltségi kapcsolatban nem álló személyek. Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A Kuratórium tagjai a következők:

a.) Önkormányzattal érdekeltségi viszonyban nem álló személyek:

Nemes Lászlóné 6332 Uszód, Báthori u. 30.

Vass József 6332 Uszód, Hunyadi u. 1.

Samu Sándor 6332 Uszód, Árpád u. 28.

b.) Önkormányzattal érdekeltségi viszonyban álló személyek:

Marosvölgyi Lászlóné 6332 Uszód, Radnóti u. 13.

Máté Jánosné 6332 Uszód, Zrínyi u. 3.

12.) Az alapító a Kuratórium tagjai közül az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álló elnököt, valamint titkárt jelöl ki.

A Kuratórium elnöke Nemes Lászlóné 6332 Uszód, Báthori u. 30.

A Kuratórium titkára Marosvölgyi Lászlóné 6332 Uszód, Radnóti u. 13.

13.) Az alapítvány a Kuratórium elnöke, tartós akadályoztatása estén a Kuratórium egy – az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álló – tagja képviseli. A képviseletre vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

14.) A Kuratórium ülése nyilvános, azon bárki részt vehet.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, – amennyiben jogszabály, vagy az Alapító Okirat másképpen nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel (jelenlevő tagok 50%+1 szavazata) hozza.

A Kuratórium határozatait az érintettekkel írásban kell közölni és azokat a Polgármesteri Hivatalban is ki kell függeszteni.

15.) A Kuratórium tagjai költségtérítésben részesülhetnek, de tevékenységükért más díjazást nem kaphatnak.

16.)  A Kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. A tagsági viszony megszűnik

­          a tag lemondásával,

­          a tag halálával,

­          ha a tagot az alapító visszahívja.

17.) A Kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása estén a titkár hívja össze, az ülést legalább nyolc nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval. A meghívó tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a napirendi pontokat.

A Kuratórium ülését össze kell hívni, ha az Alapító így rendelkezik, vagy ha legalább két tag azt írásban kéri.

A Kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása estén a titkár vezeti.

A Kuratórium üléséről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni, mely tartalmazza az elhangzott javaslatokat, valamint a hozott határozatok sorszámát, tartalmát, meghozatalának időpontját, valamint a határozatot támogatók és ellenzők személyét.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján

a.) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve

c.) a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

A hozott határozatokról a titkár köteles nyilvántartást vezetni, amely évenkénti folyamatos sorszámozással tartalmazza a hozott határozatot támogatók és ellenzők személyét.

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba – a titkárhoz benyújtott írásbeli kérelem alapján – bárki betekinthet, az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartása mellett.

18.) A Kuratórium működése

a.) A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

b.) A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tartja.

c.) A Kuratórium határozatképes, ha ülésén a tagjai közül legalább három – ezen belül az Önkormányzattal érdekeltségi viszonyban nem álló személyek közül legalább kettő – jelen van.

d.) A Kuratórium döntéseit – amennyiben jogszabály, vagy az Alapító Okirat másként nem rendelkezik – egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álló elnök szavazata dönt.

e.) A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása, módosítása, az alapító véleményének figyelembe vételével,

– az Alapítvány éves költségvetési tervének az éves beszámolónak és az éves mérlegnek, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása,

– döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról,

– döntés minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály, vagy az Alapító Okirat a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

19.) Titkárság

A Titkárság az Alapítvány operatív szervező, döntés-előkészítő és végrehajtó szerve.

Feladatait, működésének szabályait, felépítését Szervezeti és Működési Szabályzat rögzíti.

A Titkárság feladatait az Alapító Önkormányzat erre kijelölt dolgozói látják el.

20.) Az Alapítványhoz befizetett támogatásokat az alapítói célokban meghatározott feladatok ellátására kell fordítani.

a.) Az Alapítvány bevételeiről és kiadásairól – úgy az alapítótól, mint az adományozóktól származókról – külön-külön nyilvántartást kell vezetni, azonosan amint azt a vonatkozó jogszabályok előírják.

b.) Az adományozó által megjelölt célra történt adományokról elkülönített számla-fejezeteket kell nyitni abból a célból, hogy az azokra tett felajánlások, hozzájárulások csak a megnevezett célra fordíthatók. A céljellegű adományokról külön nyilvántartást kell vezetni.

c.) Az Alapítvány pénzügyeit a Titkárság, illetve a Kuratórium által megbízott személy elkülönítetten vezeti.

d.) Az Alapítvány nevében aláírásra jogosult az elnök. A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénzfelvételhez az elnök és egy kijelölt kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. A banki aláírási joggal rendelkezők egyéb pénzügyekben ketten, együtt írnak alá, azzal, hogy az egyik aláírónak az alapítóval érdekeltségi viszonyban nem lévő tagnak kell lennie.

21.) Az Alapító háromtagú Ellenőrző Bizottságot jelöl ki, határozatlan időtartamra.

Az EB jogosult az Alapítvány működésének, gazdálkodásának, valamint a Kuratórium tevékenységének teljes körű ellenőrzésére.

Nem lehet az EB tagja az a személy, aki

a.) a Kuratórium elnöke, vagy tagja,

b.) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c.) az Alapítvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,

d.) az a.-c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

Az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Az Ellenőrző Bizottság tagjai:

a.) Az Önkormányzattal, mint Alapítóval érdekeltségi viszonyban nem álló személyek:

Holló Mátyásné Uszód, József Attila u. 4.

Tóth Gyuláné Uszód, Szabadság u. 44.

b.) Az Önkormányzattal, mint Alapítóval érdekeltségi viszonyban álló személy:

Deák László Uszód, Radnóti u. 3.

Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. Üléseit a saját tagjai közül választott elnök hívja össze, az ülés előtt az ülést legalább nyolc nappal kiadott írásbeli meghívóval. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és napirendrendjét. Az ülés akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van. Az EB határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

Egyebekben az EB ügyrendjét saját maga állapítja meg, figyelemmel a Kszt. 11. §-ában meghatározott rendelkezésekre.

III. Záró rendelkezések

22.) Beszámolás az Alapítvány működéséről

A Kuratórium köteles évente legalább egyszer tájékoztatni az Alapítót az Alapítvány működéséről, illetve erről rendszeresen tájékoztatja Uszód Község lakosságát is.

Az éves beszámolót – amely tartalmazza a közhasznúsági jelentést is – ki kell függeszteni a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján is.

Az Alapítvány az adományozókat köteles – kívánságuk szerint – rendszeresen tájékoztatni adományaik felhasználási módjáról és üteméről, illetve az Alapítvány működéséről. Amennyiben az adományozó kéri, annak nevét és az általa adományozott összeget nyilvánosságra lehet hozni a helyben szokásos módon (hirdetőtáblán)

23.) Az Alapítvány megszűnése

Az Alapítvány megszűnik ha:

a.) az alapítványi cél megvalósítása az alapítástól eltelt időben megváltozott lényeges körülmények miatt már nem lehetséges,

b.) az alapítványi cél megvalósítására rendelt vagyon és hozadékai az alapítványi cél érdekében hiánytalanul felhasználásra kerültek.

24. Záró rendelkezések

a.) Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg az Alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok, valamint a közhasznú szervezetekre irányadó rendelkezések alkalmazandók.

b.) Az alapítónak jogában áll jelen Alapító Okirat módosítása, amennyiben az Alapító Okiratban lefektetett alapítványi célok elérése érdekében megítélése szerint ez szükséges.

c.) Megszűnése esetén az Alapítvány kötelezettségei teljesítése után fennmaradó vagyonát az Alapító – nyilvánosság megfelelő tájékoztatása mellett – a megszűnt alapítványhoz hasonló célokra köteles fordítani.

Ezen, a módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az Alapító Képviselő-testülete 2010. augusztus 23-i ülésén 91/2010. kt. határozatával jóváhagyta.

Uszód, 2010. augusztus 23.

 

Bedi Gyula sk.                                                                   Czabainé Csada Márta sk.

polgármester                                                                                 jegyző

Információk

Uszód Község Ifjúságáért és Kultúrájáért Alapítvány
Számla száma: OTP 11732040-20032568
Adószám: 18350269-1-03

Uszód Községi Sportegyesület
Számlaszáma: Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet: 51200033-10000221
Adószáma: 19971184-1-03

Kalocsa és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége
Számlaszáma: Budapest Bank 10101164-04503600-01003004
Adószáma: 18274367-1-03

Gubbantós Népművészeti és Kulturális Egyesület
Számlaszáma: OTP 11732040-20047074
Adószáma: 18280654-1-03

Uszódi Polgárőrség Egyesület
Számlaszáma: Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet: 51200033-10000025
Adószáma: 19045834-1-03